Partnerprojekt

Andra projekt som finansierats inom ämnet ”Behavioural, social and economic impacts of the outbreak responses” är:

Samordnare: Synyo GmbH, Österrike

Webbplats: https://www.covinform.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101016247

Beslutsfattare och folkhälsoexperter erkänner enhälligt den oproportionerliga inverkan av covid-19 på sårbara personer. Även i länder med välutvecklade resoponser hotar pandemin och dess följder det grundläggande välbefinnandet hos sociala grupper som redan tidigare befann sig i ett utsatt läge, och den ojämna fördelningen av lidandet riskerar att förvärra ojämlikhet och splittring. En komplicerande faktor är den intersektionella karaktären gällande hälsorelaterad och socioekonomisk sårbarhet. En annan är komplexiteten hos riskerna med nutida socioekologiska system. COVINFORM-projektet kommer att bygga på intersektionalitetsteori och analys av komplexa system i en tvärvetenskaplig granskning av covid-19-svar på myndighets-, folkhälso- och samhällsnivå samt information och kommunikation. Projektet kommer att genomföra forskning på tre nivåer: 1) med 27 EU-medlemsländer plus Storbritannien, kvantitativa sekundära data kommer att analyseras och modeller att utvecklas, 2) inom 15 målländer, skriftliga källor på nationell nivå och i minst ett lokalt samhälle per land kommer att analyseras, 3) i 10 målsamhällen, primär empirisk forskning kommer att utföras, med användning av både klassiska och innovativa kvantitativa och kvalitativa metoder (t.ex. visuell etnografi, deltagande etnografi och automatiserad analys av vittnesbörd på korta filmer). Lovande metoder kommer att utvärderas i målsamhällen genom fallstudier som täcker olika ämnesområden (social epidemiologi, ekonomiska aspekter av oavlönat arbete, sociologiska aspekter av migration osv.) och sårbara populationer (covid-19-patienter, familjer som befinner sig i ett utsatt läge, hälso- och sjukvårdspersonal som migrerar osv.). Projektet kommer att kulminera i utvecklingen av en online-portal och visuell verktygslåda för intressenter inom myndigheter, folkhälsa och civilsamhället, som integrerar dataflöden, index och indikatorer, kartor, modeller, fynd från primärforskning och fallstudier, empiriskt baserad policyvägledning och kreativa bedömningsverktyg.

Samordnare: Università di Pavia, Italien

Webbplats: https://periscopeproject.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101016233

Covid-19-pandemin har haft en djup och omfattande inverkan. Trots oöverträffade ansträngningar att förstå covid-19-sjukdomen och dess orsakande virus SARS-CoV-2 finns det fortfarande signifikanta kunskapsbrister flera månader efter det första lokala fallet i Europa (San Matteo hospital, Pavia, 21 februari 2020) . Medan forskare inom samhälls- och naturvetenskap har lyckats utveckla ny forskning och klargöra utbrottets dynamik och de mesta effektiva kontrollåtgärderna, har regeringar ständigt behövt fatta brådskande beslut.

Med detta som bakgrund planerar PERISCOPE att bidra till en dramatiskt djupare förståelse av utbrottets dynamik genom intensiv tvärvetenskaplig forskning, både teoretisk och experimentell, och genom att beakta olika ståndpunkter: klinisk och epidemiologisk, humanistisk och psykologisk, socioekonomisk och politisk, statistisk och teknisk.
De övergripande målen för PERISCOPE är att kartlägga och analysera de oavsiktliga effekterna av covid-19-utbrottet, ta fram lösningar och vägledning för beslutsfattare och hälso- och sjukvårdsmyndigheter om hur man kan lindra effekten av utbrottet, förstärka Europas beredskap för framtida liknande händelser samt fundera över framtida hantering, på flera nivåer, av hälsa och andra områden som påverkas av utbrottet. För att uppnå detta mål kastar PERISCOPE nytt ljus på de oavsiktliga och indirekta konsekvenserna av utbrottet och de relaterade svaren från regeringar, med avsikten att bevara evidensbaserat beslutsfattande genom att samla in en oöverträffad mängd data och information om de sociala, ekonomiska och beteendemässiga konsekvenserna av den pågående pandemin. Samtidigt kommer PERISCOPE att ta fram ny information om förutsättningarna som ledde till effekterna av pandemin, skillnaderna i den ”policymix” som använts på nationell nivå i EU och associerade länder samt de beteendemässiga effekterna av både utbrottet och policyerna som använts.

Samordnare: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Tyskland

Webbplats: https://share-eric.eu/projects-details/share-covid19

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101015924

De oavsiktliga konsekvenserna av beslut om epidemibekämpning för att begränsa covid-19-pandemin är stora och påverkar välbefinnandet hos europeiska medborgare avseende ekonomi, sociala relationer och hälsa: Europa upplever den största lågkonjunkturen sedan andra världskriget, sociala kontakter har avbrutits, personer undviker att söka läkarvård av rädsla för smitta.
Det övergripande målet med detta projekt är att förstå de oavsiktliga konsekvenserna och att ta fram förbättrade hälso-, ekonomiska och sociala policyer. I våra policyrekommendationer strävar vi efter att göra hälso- och sjukvårdssystem och samhällen i EU mer motståndskraftiga mot pandemier beträffande förebyggande, skydd och behandling av populationen över 50 år, en sårbar del av populationen.

Projektet syftar till att identifiera ojämlikhet inom hälso- och sjukvård före, under och efter pandemin, att förstå effekterna av ”lockdown” på hälsa och hälsobeteende, att analysera konsekvenserna av ”lockdown” på arbetsmarknaden, att utvärdera effekten av pandemin och ”lockdown” på ojämlikhet beträffande inkomst och förmögenhet, att minska effekterna av beslut om epidemibekämpning på sociala relationer, att optimera framtida åtgärder för epidemibekämpning genom att ta hänsyn till sjukdomens geografiska mönster och dess förhållande till sociala mönster samt att bättre hantera boendealternativen självständigt boende, gemensamt boende och institutionalisering.
Projektet använder sig av ett tvärvetenskapligt och internationellt jämförande tillvägagångssätt genom att använda datakällorna i infrastrukturen för SHARE-forskning. Det täcker alla medlemsländer i EU. Projektets team representerar medicin, folkhälsa, ekonomi och sociologi och har arbetat tillsammans sedan SHARE bildades. Teamet har erfarenhet av att översätta dataanalys till konkreta policyråd. Projektets policyrekommendationer riktar sig till beslutsfattare i kommissionen och nationella departement samt nationella och internationella icke-statliga organisationer och sociala organisationer.

Samordnare: European Science Foundation, Frankrike

Webbplats: https://resistire-project.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101015990

RESISTIRÉ – som finansieras enligt EU:s Horisont 2020-utlysning ”Advancing knowledge for clinical and public health responses to the 2019-nCoV epidemic” – bidrar till att minska könsrelaterad och intersektionell ojämlikhet som uppstår av covid-19-policysvar och skapar innovativa operationella verktyg för att motverka ojämlikhet. Projektet är utformat att uppnå resultat genom tvärvetenskapliga forskningsresultat, sektorsövergripande samskapande, lösningsutveckling och en bred spridningsstrategi. Projektet kommer att tillhandahålla djupgående kunskap och förståelse av befintliga problem samt aktuella och framtida prioriteringar och lösningar.

Målet är (1) att förstå effekten av COVID-19-policysvar på beteendemässig, social och ekonomisk ojämlikhet i EU27, Serbien, Turkiet och Storbritannien baserat på ett konceptuellt kön+-ramverk och (2) att utforma, planera och testa policylösningar och sociala innovationer som ska användas av beslutsfattare, intressenter och aktörer inom olika policyområden.

RESISTIRÉ tillämpar en tre-cykelmetod som kombinerar kvantitativ och kvalitativ forskning med samskapande. Processen upprepas var 6:e månad, där varje cykel producerar operationella resultat och integrerar insikter från den föregående cykeln.

Varje cykel innefattar:

 • Omfattande kartläggning av policy- och samhällssvar på covid-19, sekundära undersökningsdata, workshops med civilsamhället, intervjuer med offentliga myndigheter och individuella berättelser som samlats in från utsatta och sårbara grupper (n=780), översatt till operationella insikter.
 • Utveckling av adekvata svar och operationella verktyg ur ett holistiskt perspektiv, med en metod som innebär gemensam utformning av flera intressenter, med rekommendationer för åtgärder till beslutsfattare, intressenter och aktörer inom området.
 • Lansering av pilotåtgärder för att visa den potentiella effekten av en rad olika föreslagna lösningar.
 • Spridning av kunskap, utveckling av policyrekommendationer och stöd till intressenter för att använda projektresultat.

RESISTIRÉ bygger på omfattande erfarenhet hos ett starkt tvärvetenskapligt konsortium som består är tio europeiska forsknings-, innovations- och designpartner, med ett väletablerat nätverk av intressenter inom hälso- och sjukvård.

Lista över konsortiets partner:

 1. European Science Foundation (ESF)
 2. Örebro universitet (ORU)
 3. Yellow Window (YW)
 4. Oxford Brooks University (OBU)
 5. Knowledge and Innovation (K&I)
 6. Technical University Dublin (TUD)
 7. Sabanci University (SU)
 8. Universidad de Deusto (DEUSTO)
 9. Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ISAS)
 10. Sciensano

Samordnare: Svenska Handelshogskolan, Finland

Webbplats: https://www.heros-project.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101003606

HERoS is a Horizon 2020 project whose overall objective is to improve the effectiveness and efficiency of the response to the Covid-19 outbreak by generating actionable knowledge four areas: governance, models in epidemics, medical supply chains, online misinformation.

 1. Governance. HERoS seeks to understand and model different co-ordination structures and governance arrangements. The goal is to identify bottlenecks; develop procedures for efficient information sharing across countries and hierarchical levels; and to propose policies for improved crisis governance, focusing on responders to public health emergencies.
 2. Models in epidemics. HERoS models the impact of local policies and human behaviour on the spread of the disease. The aim is to guide public decision making in conditions of deep uncertainty.
 3. Medical supply chains. HERoS evaluates the impact of cascading effects across global supply chains and provides recommendations to improve management of medical supply chains.
 4. Online misinformation. HERoS studies the co-spead of online misinformation and fact-checks with the aim of developing a new method to retrieve actionable information from social media in order to detect rumours and misinformation early.
Skip to content