Skalbara psykologiska program (stepped care)

Med tanke på den förutsedda ökningen av psykisk ohälsa på grund av pandemin måste alla insatser vara ytterst skalbara och kunna uppfylla behoven för många personer på ett sätt som maximerar användningen av resurser. Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat ett antal skalbara psykologiska interventioner för populationer som drabbas av motgångar.

Ett centralt inslag är att alla skalbara interventioner från WHO är baserade på omfördelning av uppgifter, vilket innebär att de kan läras ut till och erbjudas av icke-professionella hjälpare, till exempel en utbildad kollega eller hjälpare på arbetsplatsen, eller en psykosocial arbetare. De är också avsedda att kunna tillämpas på en rad olika psykiska problem (depression, ångest och PTSD) och enkelt anpassas till olika populationer, kulturer och språk. Slutligen är interventionerna och deras implementeringsmaterial fritt tillgängliga.

Två evidensbaserade psykologiska interventioner ska användas i RESPOND:

  • Doing What Matters in Times of Stress (DWM)

DWM är en illustrerad självhjälpsguide för stresshantering som ingår i Self-Help Plus (SH+), en kurs från WHO om stresshantering i grupp. DWM-boken kan levereras som en vägledd självhjälpsintervention med stöd från en kortvarigt utbildad icke-specialiserad hjälpare. Den är baserad på ”acceptance and commitment therapy” (ACT, acceptans- och engagemangsterapi), en modern form av kognitiv beteendeterapi med starkt fokus på mindfulness-övningar, och innefattar övningar vars syfte är att minska stress och bygga socialt stöd, adaptiv hantering och motståndskraft. Den har använts på olika flyktingpopulationer i Europa, Turkiet och norra Uganda.

  • Problem Management Plus (PM+)

PM+ är ett 5-sessionsprogram som är lämpligt för olika psykiska problem och minskar symtom av depression, ångest, PTSD och relaterade tillstånd. Det ges av utbildade icke-specialiserade medarbetare eller lekmän och är tillgängligt i individuellt eller gruppformat med fysiska sessioner. Programmet består av evidensbaserade tekniker: (a) problemlösning, (b) stresshantering, (c) beteendeaktivering och (d) tillgång till socialt stöd. PM+ har implementerats med framgång i Kenya och Pakistan.

Fungerar programmen?

Programmen bygger på välkända och evidensbaserade strategier: vägledning kring problemlösning kombinerat med utvalda kognitiva beteendetekniker (PM+) och mindfulness-tekniker (DWM). Genom att kombinera dessa strategier hanterar programmen både psykiska problem (till exempel stress, rädsla, känsla av hjälplöshet) och, där det är möjligt, underliggande praktiska problem (till exempel försörjningsproblem, familjekonflikter osv.).

Alla moduler har genomgått rigorös testning under verkliga förhållanden av akademiska forskare för att säkerställa att de fungerar och är säkra.

RESPOND-projektet går ett steg längre genom att kombinera DWM och PM+ till ett ”stepped-care”-program (stegvis vård) och genom att undersöka effektiviteten vid användning med högriskgrupper som påverkas av covid-19-pandemin.

DWM och PM+ är ”skalbara” interventioner. Vad innebär det och varför ska man använda skalbara interventioner?

Interventioner kan beskrivas som skalbara när de kan nå fler personer till en lägre kostnad. Globalt sett har majoriteten av personer som upplever psykisk ohälsa någon gång i livet ingen tillgång till evidensbaserad behandling. Skalbara psykologiska interventioner är avsedda att minska denna brist på behandling. Skalbara psykologiska interventioner har vissa gemensamma kännetecken: de är evidensbaserade, relativt korta, kan ges av icke-specialiserade medarbetare, är kulturellt och kontextuellt anpassningsbara, billiga, genomförbara i en rad olika sammanhang, innefattar potentiellt teknik (t.ex. online- eller förinspelad självhjälp) och kostnadseffektiva.

Varför använda ett ”stepped care”-program?

”Stepped care” (stegvis vård) är en nivåreglerad metod för att tillhandahålla tjänster inom psykisk hälsa. Den mest effektiva men minst resursintensiva metoden erbjuds först innan nästa ”steg” tas till mer intensiva vårdformer, om det finns ett kliniskt behov. ”Stepped care”-modeller är evidensbaserade och har visats vara kostnadseffektiva alternativ till konventionell vård för vanliga symtom på psykisk ohälsa.

I RESPOND-projektet kombineras skalbara psykologiska interventioner i en ”stepped care”-metod. Personer ges först DWM som består av vägledd självhjälp i form av stresshanteringsguiden, med kortvarigt motiverande stöd från en utbildad hjälpare. Personer som kräver ytterligare hjälp i slutet av detta erbjuds det andra steget (PM+), som tillhandahåller djupgående engagemang från en utbildad hjälpare för att stärka hanteringsstrategier som är specifikt inriktade på personens individuella problem, till exempel beteendeaktivering, problemlösning och socialt stöd, samt förstärkning av avslappningstekniker som lärts ut under DWM-interventionen.

Skip to content