RESPOND-projektet

Preparedness of health systems to reduce mental health and psychosocial concerns resulting from the COVID-19 pandemic (Beredskap i hälso- och sjukvårdssystem för att minska psykisk ohälsa och psykosociala problem orsakade av covid-19-pandemin)

RESPOND är ett EU-finansierat forskningsprojekt som löper från 2020 till 2023. Projektets syfte är att identifiera vilka grupper som löper störst risk för psykisk ohälsa på grund av covid-19-pandemin, samt att förstå vad som avgör denna risk.

Projektet kommer också att implementera och anpassa kostnadseffektiva program för att hjälpa de som har behov av hjälp och försöka identifiera effektiva strategier för att förbättra beredskapen i hälso- och sjukvårdssystem i händelse av en framtida pandemi.

Covid-19-pandemin och dess effekter på individer och samhället

Covid-19-pandemin och de åtgärder som vidtagits av regeringar för att minska dess spridning har haft en stor inverkan både på individer och samhället i stort. På grund av pandemins oöverträffade omfattning och karaktär vet man inte mycket om vilka grupper som löper störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa på grund av pandemin. RESPOND-projektet vill försöka identifiera dessa grupper och förstå vilka faktorer som påverkar risken för sårbarhet samt vad som kan bidra till att minska risken.

Effekter på hälso- och sjukvårdssystem

Hälso- och sjukvårdssystem i hela världen har kämpat med att hitta en balans mellan att försöka begränsa pandemin och hantera psykisk ohälsa som uppstått på grund av den. Social distansering har gjort det svårare att erbjuda psykiatrisk vård när patienter inte längre kan ha fysiska möten med sina läkare. Därför är det viktigt att ta fram flexibla psykologiska program som kan nå och uppfylla behoven hos de som lider av psykisk ohälsa.

Psykologiska interventioner för att hantera covid-19-relaterad psykisk ohälsa

När de grupper som löper störst risk för psykisk ohälsa har identifierats vill RESPOND-projektet försöka nå dessa grupper via psykologiska program som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO): ”Doing What Matters in Times of Stress” (Gör vad som krävs under perioder av stress) och ”Problem Management Plus” (Problemhantering plus). Inledningsvis kommer en intervention av lägre intensitet att ges. Personer som kräver ytterligare stöd kommer att flyttas till nästa steg och få en mer intensiv intervention. Detta kallas ”stepped care” (stegvis vård). Dessa program har visat sig vara effektiva och kan implementeras snabbt och till låg kostnad. De kommer också att skräddarsys inom ramen för pandemin.

Länderna som ingår i projektet är Nederländerna, Spanien, Italien, Belgien och Frankrike. Data från populationerna i Sverige, Italien och Spanien kommer att användas och jämföras. Andra länder som deltar är Storbritannien, Tyskland och Australien.

Newsletter sign-up

Skip to content