Projektplan

MÅL

RESPOND-konsortiet (Preparedness of health systems to reduce mental health and psychosocial concerns resulting from the COVID-19 pandemic) har som mål att hjälpa den europeiska psykiska hälso- och sjukvården att förbereda sig för framtida pandemier genom att:

Mål 1

Identifiera grupper som löper risk för psykisk ohälsa och försämrat välbefinnande förknippat med covid-19-pandemin och beslut om epidemibekämpning samt att identifiera faktorer som påverkar motståndskraften.

Mål 2

Undersöka och jämföra individers långtidsanvändning av hälso- och sjukvårdstjänster samt psykiatrisk vård i olika europeiska länder, till exempel Sverige, Italien och Spanien, som har olika strategier för att begränsa pandemin.

Mål 3

Genomföra snabba och återkommande holistiska bedömningar av covid-19-relaterade policyer och åtgärder i olika europeiska länder med målet att skydda hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper som löper hög risk för pandemirelaterad stress.

Mål 4

Undersöka de nödvändiga förutsättningarna för framgångsrik implementering och utökande av ”stepped care” (stegvis vård) som ges på distans med hjälp av befintliga, skalbara WHO-program för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper som löper hög risk för pandemirelaterad stress.

Mål 5

Tillhandahålla regionala och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter överförbara evidensbaserade metoder och riktlinjer för att utöka stödåtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper som löper hög risk för pandemirelaterad stress.

RESPOND:s vision är att offentliga hälso- och sjukvårdssystem ska vara väl förberedda för framtida pandemier med målet att förbättra motståndskraften och välbefinnandet och att motverka ojämlikhet vad gäller psykisk hälsa i drabbade populationer

ARBETSPAKET

RESPOND-projektet är indelat i sju arbetspaket (Work Package, WP). Arbetspaketen är små delprojekt som tillsammans utgör hela projektet. Projektet startade i december 2020 och kommer att pågå i tre år och avslutas i november 2023.

WP1: Hantering och övergripande samordning

Mål:

 1. Att effektivt hantera och samordna RESPOND så att målen i de andra arbetspaketen nås.
 2. Att kommunicera med och rapportera till Europeiska kommissionen.
 3. Att övervaka etiskt godkännande och säker datahantering i alla arbetspaket.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

WP2: Identifiera riskgrupper och motståndskraftiga grupper

Mål:

Effekter på kort sikt (studie 1):

 1. Snabb identifiering av riskgrupper som sannolikt upplever en hög grad av psykisk ohälsa, försämrat välbefinnande och låg motståndskraft som svar på covid-19-pandemin och beslut om epidemibekämpning gällande sårbara grupper och den allmänna populationen.
 2. Att identifiera oavsiktliga konsekvenser av beslut om epidemibekämpning, till exempel ökad ensamhet, substansanvändning och teknikkonsumtion.
 3. Att undersöka hur covid-19-relaterad psykisk ohälsa påverkar efterlevnaden av restriktionerna som är relaterade till att stanna hemma.

Effekter på lång sikt (studie 2):

 1. Att identifiera långsiktiga effekter av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på psykisk hälsa och välbefinnande hos den allmänna populationen och sårbara grupper.
 2. Att undersöka effekten av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på behovet av (psykiska) hälso- och sjukvårdstjänster.
 3. Att identifiera effekten av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på socioekonomisk och etnisk ojämlikhet med avseende på psykisk hälsa.

WP-ledare: Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health (INSERM)

WP3: Beredskap inom hälso- och sjukvårdssystem

Mål:

 1. Att analysera och jämföra specifika policyer och åtgärder i olika länder och regioner i Europa för att hantera covid-19-pandemin, med särskilt fokus på hur systemen har svarat på behovet att skydda motståndskraften, välbefinnandet och psykisk hälsa i grupper som löper särskilt hög risk, inklusive arbetstagare inom vårdsektorn som ger korttidsvård eller långtidsvård, andra sårbara grupper samt den allmänna populationen.
 2. Att genomföra kontinuerlig utvärdering av effekten av olika länders respons på covid-19 och dess påverkan på psykisk hälsa för att bedöma i vilken utsträckning som motståndskraft, psykisk hälsa och välbefinnande har integrerats i policysvar, vilken effekt de har haft på ojämlikhet inom psykisk hälsa samt de omedelbara och långsiktiga socioekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa hos arbetstagare inom vårdsektorn och långtidsvård, andra sårbara grupper samt den allmänna populationen.
 3. Att undersöka hur ländernas svar på effekten av covid-19 på psykisk hälsa har påverkats av beredskapen i hälso- och sjukvårdssystem, inklusive bevakning, folkhälsa och infrastruktur för psykisk hälsa, tillgång till lokala och internationella vetenskapliga råd samt socioekonomiska, kulturella och politiska faktorer.
 4. Att undersöka hur uppskalningen av stegvis vård med WHO-interventioner som ges på distans stöder hälso- och sjukvårdssystemens förmåga att uppfylla behoven beträffande psykisk hälsa hos populationen under covid-19-pandemin, och i synnerhet sårbara grupper.

WP-ledare: London School of Economics and Political Science (LSE)

WP4: Hälso- och sjukvårdspersonal

Mål:

 1. Att bedöma behovet av intressenter och slutanvändare för implementeringen och uppskalningen av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen för hälso- och sjukvårdspersonal i Spanien och vårdpersonal i Belgien för att förbättra motståndskraft, välbefinnande, psykisk hälsa och arbetsförmåga hos personal och motverka ojämlikhet inom hälsa under och efter pandemin.
 2. Att utvärdera implementeringen och effektiviteten hos ”stepped care” DWM-/PM+-programmen beträffande utfall för hälso- och sjukvårdspersonal i Spanien (t.ex. motståndskraft, psykisk hälsa, välbefinnande, arbetsprestation, ojämlikhet inom hälsa, acceptans, anammande, lämplighet, genomförbarhet), utfall relaterade till tillhandahållande av tjänster i Spanien och Belgien (genomförbarhet, implementeringskostnader, täckning) och systemutfall i Belgien (effekter av att ge personalen i hela organisationen/inrättningen stöd inklusive effekten på boende och anhöriga).
 3. Att identifiera barriärer och underlättande faktorer som är specifika för de valda organisationerna och som påverkar framgångsrik uppskalning och implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen genom processutvärdering.

WP-ledare: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

WP5: Sårbara grupper

Mål:

 1. Att bedöma behovet av intressenter och slutanvändare för implementeringen och uppskalningen av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen för sårbara grupper.
 2. Att implementera och utvärdera implementering och uppskalning av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen inom sårbara grupper beträffande motståndskraft, välbefinnande, psykisk hälsa, ojämlikhet inom hälsa och kostnader för hälso- och sjukvårdssystem.
 3. Att identifiera barriärer och underlättande faktorer som är specifika för sårbara grupper som påverkar framgångsrik uppskalning och implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen (processutvärdering).

WP-ledare: University of Verona (UNIVR)

WP6: Kommunikation, spridning och kunskapsöverföring

Mål:

 1. Att identifiera och engagera nya organisationer och målgrupper (utöver de som deltar i implementeringen av projektet) som kan vara intresserade av att integrera interventionen i sina rutinaktiviteter och bidra till ytterligare uppskalning av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen samt bidra till ytterligare optimering av dessa program.
 2. Att göra allt utbildnings- och interventionsmaterial tillgängligt för allmänheten så att det kan användas av många olika organisationer efter att projektet har avslutats.
 3. Utveckla och kommunicera information om ekonomiska uppskattningar till relevanta intressenter inom hälso- och sjukvårdssystem, inklusive uppskattningar av resursbehov och potentiella fördelar (för organisationen och för deltagarna) som kan förväntas vid implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen.
 4. Att sprida resultaten från implementeringen av ”stepped care” SH+-/PM+-programmen inom vetenskapskretsar, till alla identifierade intressenter samt till den breda allmänheten och slutanvändare.
 5. Att samla in och sprida bevis från RESPOND och kommunicera RESPOND-resultat för att tillhandahålla vägledning och stöd till regionala, nationella och internationella organisationer för att hjälpa till med beredskap och svar på pandemier, genom en serie policydokument.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

WP7: Etiska krav

Mål:

Målet är att säkerställa efterlevnad av ”etiska krav” enligt detta arbetspaket.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

WP1

WP1: Hantering och övergripande samordning

Mål:

 1. Att effektivt hantera och samordna RESPOND så att målen i de andra arbetspaketen nås.
 2. Att kommunicera med och rapportera till Europeiska kommissionen.
 3. Att övervaka etiskt godkännande och säker datahantering i alla arbetspaket.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

WP2

WP2: Identifiera riskgrupper och motståndskraftiga grupper

Mål:

Effekter på kort sikt (studie 1):

 1. Snabb identifiering av riskgrupper som sannolikt upplever en hög grad av psykisk ohälsa, försämrat välbefinnande och låg motståndskraft som svar på covid-19-pandemin och beslut om epidemibekämpning gällande sårbara grupper och den allmänna populationen.
 2. Att identifiera oavsiktliga konsekvenser av beslut om epidemibekämpning, till exempel ökad ensamhet, substansanvändning och teknikkonsumtion.
 3. Att undersöka hur covid-19-relaterad psykisk ohälsa påverkar efterlevnaden av restriktionerna som är relaterade till att stanna hemma.

Effekter på lång sikt (studie 2):

 1. Att identifiera långsiktiga effekter av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på psykisk hälsa och välbefinnande hos den allmänna populationen och sårbara grupper.
 2. Att undersöka effekten av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på behovet av (psykiska) hälso- och sjukvårdstjänster.
 3. Att identifiera effekten av covid-19-pandemin och åtgärder för epidemibegränsning på socioekonomisk och etnisk ojämlikhet med avseende på psykisk hälsa.

WP-ledare: Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health (INSERM)

WP3

WP3: Beredskap inom hälso- och sjukvårdssystem

Mål:

 1. Att analysera och jämföra specifika policyer och åtgärder i olika länder och regioner i Europa för att hantera covid-19-pandemin, med särskilt fokus på hur systemen har svarat på behovet att skydda motståndskraften, välbefinnandet och psykisk hälsa i grupper som löper särskilt hög risk, inklusive arbetstagare inom vårdsektorn som ger korttidsvård eller långtidsvård, andra sårbara grupper samt den allmänna populationen.
 2. Att genomföra kontinuerlig utvärdering av effekten av olika länders respons på covid-19 och dess påverkan på psykisk hälsa för att bedöma i vilken utsträckning som motståndskraft, psykisk hälsa och välbefinnande har integrerats i policysvar, vilken effekt de har haft på ojämlikhet inom psykisk hälsa samt de omedelbara och långsiktiga socioekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa hos arbetstagare inom vårdsektorn och långtidsvård, andra sårbara grupper samt den allmänna populationen.
 3. Att undersöka hur ländernas svar på effekten av covid-19 på psykisk hälsa har påverkats av beredskapen i hälso- och sjukvårdssystem, inklusive bevakning, folkhälsa och infrastruktur för psykisk hälsa, tillgång till lokala och internationella vetenskapliga råd samt socioekonomiska, kulturella och politiska faktorer.
 4. Att undersöka hur uppskalningen av stegvis vård med WHO-interventioner som ges på distans stöder hälso- och sjukvårdssystemens förmåga att uppfylla behoven beträffande psykisk hälsa hos populationen under covid-19-pandemin, och i synnerhet sårbara grupper.

WP-ledare: London School of Economics and Political Science (LSE)

WP4

WP4: Hälso- och sjukvårdspersonal

Mål:

 1. Att bedöma behovet av intressenter och slutanvändare för implementeringen och uppskalningen av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen för hälso- och sjukvårdspersonal i Spanien och vårdpersonal i Belgien för att förbättra motståndskraft, välbefinnande, psykisk hälsa och arbetsförmåga hos personal och motverka ojämlikhet inom hälsa under och efter pandemin.
 2. Att utvärdera implementeringen och effektiviteten hos ”stepped care” DWM-/PM+-programmen beträffande utfall för hälso- och sjukvårdspersonal i Spanien (t.ex. motståndskraft, psykisk hälsa, välbefinnande, arbetsprestation, ojämlikhet inom hälsa, acceptans, anammande, lämplighet, genomförbarhet), utfall relaterade till tillhandahållande av tjänster i Spanien och Belgien (genomförbarhet, implementeringskostnader, täckning) och systemutfall i Belgien (effekter av att ge personalen i hela organisationen/inrättningen stöd inklusive effekten på boende och anhöriga).
 3. Att identifiera barriärer och underlättande faktorer som är specifika för de valda organisationerna och som påverkar framgångsrik uppskalning och implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen genom processutvärdering.

WP-ledare: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

WP5

WP5: Sårbara grupper

Mål:

 1. Att bedöma behovet av intressenter och slutanvändare för implementeringen och uppskalningen av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen för sårbara grupper.
 2. Att implementera och utvärdera implementering och uppskalning av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen inom sårbara grupper beträffande motståndskraft, välbefinnande, psykisk hälsa, ojämlikhet inom hälsa och kostnader för hälso- och sjukvårdssystem.
 3. Att identifiera barriärer och underlättande faktorer som är specifika för sårbara grupper som påverkar framgångsrik uppskalning och implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen (processutvärdering).

WP-ledare: University of Verona (UNIVR)

WP6

WP6: Kommunikation, spridning och kunskapsöverföring

Mål:

 1. Att identifiera och engagera nya organisationer och målgrupper (utöver de som deltar i implementeringen av projektet) som kan vara intresserade av att integrera interventionen i sina rutinaktiviteter och bidra till ytterligare uppskalning av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen samt bidra till ytterligare optimering av dessa program.
 2. Att göra allt utbildnings- och interventionsmaterial tillgängligt för allmänheten så att det kan användas av många olika organisationer efter att projektet har avslutats.
 3. Utveckla och kommunicera information om ekonomiska uppskattningar till relevanta intressenter inom hälso- och sjukvårdssystem, inklusive uppskattningar av resursbehov och potentiella fördelar (för organisationen och för deltagarna) som kan förväntas vid implementering av ”stepped care” DWM-/PM+-programmen.
 4. Att sprida resultaten från implementeringen av ”stepped care” SH+-/PM+-programmen inom vetenskapskretsar, till alla identifierade intressenter samt till den breda allmänheten och slutanvändare.
 5. Att samla in och sprida bevis från RESPOND och kommunicera RESPOND-resultat för att tillhandahålla vägledning och stöd till regionala, nationella och internationella organisationer för att hjälpa till med beredskap och svar på pandemier, genom en serie policydokument.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

WP7

WP7: Etiska krav

Mål:

Målet är att säkerställa efterlevnad av ”etiska krav” enligt detta arbetspaket.

WP-ledare: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)

Skip to content