Partnerprojecten

Het RESPOND-project wordt gefinancierd met een coronasubsidie van de Europese Unie, binnen de regeling ‘Innovative and rapid health-related approaches to respond to COVID-19 and to deliver quick results for society for a higher level of preparedness of health systems (SC1-PHE- CORONAVIRUS-2020-2)’.

Andere projecten die financiering hebben ontvangen binnen het thema ‘Behavioural, social and economic impacts of the outbreak responses’:

Coördinator: Synyo GmbH, Oostenrijk

Website: https://www.covinform.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101016247

Beleidsmakers en volksgezondheidsdeskundigen zijn het erover eens dat kwetsbare groepen onevenredig worden geraakt door de coronapandemie: zelfs in landen met goede voorzieningen om adequaat te kunnen reageren, vormen de uitbraak en de gevolgen daarvan een gevaar voor het basiswelzijn van sociale groepen die al moeite hebben het hoofd boven water te houden. Door de ongelijke verdeling van de ellende dreigen de ongelijkheid en tweedeling in de samenleving alleen maar toe te nemen. Een complicerende factor is de wisselwerking (intersectionaliteit) tussen een kwetsbare gezondheid en kwetsbare sociaal-economische omstandigheden. Een andere is de complexiteit van risico in de hedendaagse sociaal-economische systemen. Aan de hand van de intersectionaliteitstheorie en complexe systeemanalyse werkt het COVINFORM-project aan een interdisciplinaire kritische bespreking van de reactie op de pandemie op verschillende niveaus: overheid, gezondheidszorg, gemeenschap en informatie en communicatie. In dit project wordt op drie niveaus onderzoek gedaan: 1) op het niveau van de EU27 + het VK worden er kwantitatieve secundaire data geanalyseerd en modellen ontwikkeld; 2) In vijftien doellanden worden er schriftelijke bronnen bestudeerd op nationaal niveau en in ten minste één lokale gemeenschap per land; 3) In tien doelgemeenschappen wordt er primair empirisch onderzoek gedaan, waarbij zowel klassieke als innovatieve kwantitatieve en kwalitatieve methoden worden gebruikt (bijv. visuele etnografie, participatieve etnografie en geautomatiseerde analyse van korte videogetuigenissen). Veelbelovende praktijkvoorbeelden uit deze doelgemeenschappen worden geëvalueerd aan de hand van casestudies die verschillende disciplines omvatten (sociale epidemiologie, de economie van onbetaald werk, de sociologie van migratie enz.) en verschillende kwetsbare populaties (coronapatiënten, gezinnen die in onzekere omstandigheden leven, zorgmedewerkers die op wisselende locaties moeten werken enz.). Als vervolg op het project wordt er een online portal ontwikkeld en een visuele toolkit voor belanghebbenden bij de overheid, in de gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Daarin worden datastromen, indexen en indicatoren, kaarten, modellen, de resultaten van het primaire onderzoek en de casestudies, empirisch onderbouwde beleidsrichtlijnen en creatieve beoordelingsmechanismen geïntegreerd.

Coördinator: Università di Pavia, Italië

Website: https://periscopeproject.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101016233

De coronapandemie heeft een ingrijpende en verreikende invloed gehad. Ondanks de ongekende inspanningen die zijn gedaan om inzicht te krijgen in de ziekte COVID-19 en het virus SARS-CoV-2 dat deze ziekte veroorzaakt, was er maanden na het eerste ziektegeval in Europa (in het San Matteo-ziekenhuis in Pavia, op 21 februari 2020) nog veel onbekend. Sociale en natuurwetenschappers hebben weliswaar nieuw onderzoek ontwikkeld en hun licht laten schijnen op de dynamiek van de uitbraak en de meest effectieve indammingsmaatregelen, maar toch zagen overheden zich gedwongen almaar ingrijpendere maatregelen te nemen.

Tegen deze achtergrond wil PERISCOPE een bijdrage leveren aan een aanzienlijke verdieping van onze kennis van deze dynamiek, door middel van een diepgaand multidisciplinair onderzoek dat zowel een theoretisch als een experimenteel karakter heeft en vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd: klinisch en epidemiologisch, humanistisch en psychologisch, sociaal-economisch en politiek en statistisch en technologisch.
De overkoepelende doelstellingen van PERISCOPE zijn: de onbedoelde gevolgen van de corona-uitbraak in kaart brengen en analyseren, oplossingen en richtlijnen ontwikkelen voor beleidsmakers en zorgautoriteiten met betrekking tot het beperken van de gevolgen van de pandemie, Europa beter voorbereiden op vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst en reflecteren op het bestuur (op meerdere niveaus) van de toekomstige gezondheidszorg en andere domeinen die door de pandemie zijn getroffen. PERISCOPE wil een nieuw licht werpen op de onbedoelde en indirecte gevolgen van de uitbraak en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, met als doel wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming te garanderen. Daarvoor wordt een ongekende hoeveelheid data en informatie verzameld over de sociale, economische en gedragsmatige gevolgen van de huidige pandemie. Tegelijkertijd zal PERISCOPE nieuwe informatie ontwikkelen over de omstandigheden die tot deze gevolgen hebben geleid, de verschillen in beleidsmaatregelen die in de EU-landen en aanverwante landen op nationaal niveau zijn genomen en de invloed van de uitbraak en deze maatregelen op het gedrag van mensen.

Coördinator: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Duitsland

Website: https://share-eric.eu/projects-details/share-covid19

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101015924

De maatregelen die zijn genomen om de pandemie in te dammen hebben ingrijpende, onbedoelde gevolgen en raken het welzijn van Europese burgers in economisch opzicht, in hun sociale relaties en hun gezondheid. Europa maakt de diepste recessie door sinds de Tweede Wereldoorlog. Sociale contacten zijn verbroken en mensen mijden medische behandelingen uit angst voor infectie.
Het overkoepelende doel van dit project is inzicht te krijgen in deze onbedoelde gevolgen en een beter gezondheids-, economisch en sociaal beleid te ontwikkelen. In onze beleidsmaatregelen streven we ernaar zorgstelsels en samenlevingen in de EU weerbaarder te maken tegen pandemieën (preventie, bescherming en behandeling van 50-plussers, een van de kwetsbaarste delen van de bevolking).

Het project brengt ongelijkheid op het gebied van gezondheid in kaart, voor, tijdens en na de pandemie om: inzicht te krijgen in het effect van de lockdowns op gezondheid en (on)gezond gedrag, de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt te analyseren, het effect van de pandemie en de lockdowns op inkomens- en welzijnsongelijkheid te onderzoeken, het negatieve effect van de coronamaatregelen op sociale relaties te beperken, toekomstige maatregelen te optimaliseren door rekening te houden met de geografische patronen van de ziekte en de relatie met sociale patronen, en om keuzes op het gebied van huisvesting en woonvormen (zelfstandig, met anderen samen of in een instelling wonen) beter te organiseren.
Het project heeft een transdisciplinaire en internationaal vergelijkende aanpak en maakt gebruik van de databronnen van de infrastructuur van het SHARE-onderzoek. Het omvat alle EU-lidstaten. Het projectteam bestaat uit onderzoekers uit de geneeskunde, gezondheidszorg, economie en sociologie die al sinds de start van SHARE met elkaar samenwerken. Het team heeft ervaring met het vertalen van data-analyses naar concrete beleidsadviezen. De beleidsaanbevelingen die uit het project voortvloeien zijn gericht op beleidsmakers van de Europese Commissie en nationale ministeries en op nationale en internationale ngo’s en maatschappelijke organisaties.

Coördinator: European Science Foundation, Frankrijk

Website: https://resistire-project.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101015990

RESISTIRÉ wordt gefinancierd via een subsidie binnen het EU-programma Horizon 2020 (oproep Advancing knowledge for clinical and public health responses to the 2019-nCoV epidemic) en wil bijdragen aan het verminderen van gender- en intersectionele ongelijkheid als gevolg van de coronamaatregelen en creëert innovatieve operationele instrumenten om deze ongelijkheid aan te pakken. Via multidisciplinaire onderzoekresultaten, sectoroverschrijdende co-creatie, de ontwikkeling van oplossingen en een brede verspreiding wil men deze doelen realiseren. Het project biedt diepgaande kennis en inzichten in bestaande problemen en moet prioriteiten en oplossingen opleveren voor nu en straks.

Het doel van RESISTIRÉ is om (1) inzicht te krijgen in de impact van de coronamaatregelen op gedragsmatige, sociale en economische ongelijkheid in de 27 EU-landen, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, op basis van een conceptueel gender+-kader, en (2) om beleidsmatige oplossingen en sociale innovaties te bedenken, ontwerpen en testen die kunnen worden ingezet door beleidsmakers, belanghebbenden en partijen in verschillende beleidsdomeinen.

RESISTIRÉ hanteert een systeem van drie cycli, waarin kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt gecombineerd met co-creatie. Het proces wordt elk half jaar herhaald, waarbij in elke cyclus operationele resultaten worden geproduceerd en inzichten uit de voorgaande cyclus worden meegenomen.

Elke cyclus omvat de volgende elementen:

 • Uitgebreide inventarisatie van beleidsmatige en maatschappelijke reacties op de coronapandemie, secundaire enquêtegegevens, workshops met maatschappelijke organisaties, interviews met overheidsinstanties en persoonlijke verhalen, afkomstig van achtergestelde en kwetsbare groepen (n=780), die worden vertaald naar praktisch uitvoerbare inzichten.
 • Ontwikkeling van passende reacties en operationele instrumenten vanuit een allesomvattend perspectief, met een co-design-benadering waarbij meerdere belanghebbenden zijn betrokken, met aanbevelingen voor beleidsmakers, belanghebbenden en betrokkenen in het veld.
 • Lancering van pilotmaatregelen om het mogelijke effect van een aantal voorgestelde oplossingen te laten zien.
 • Verspreiding van kennis, ontwikkeling van beleidsaanbevelingen en ondersteuning van belanghebbenden bij het benutten van de projectresultaten.

RESISTIRÉ leunt op de ruime ervaring van een sterk multidisciplinair consortium van tien Europese onderzoeks-, innovatie- en ontwerppartners met een groot netwerk van belanghebbenden in de gezondheidszorg.

Lijst van Consortium-partners:

 1. European Science Foundation (ESF)
 2. Örebro University (ORU)
 3. Yellow Window (YW)
 4. Oxford Brooks University (OBU)
 5. Knowledge and Innovation (K&I)
 6. Technical University Dublin (TUD)
 7. Universiteit van Sabancı (SU)
 8. Universidad de Deusto (DEUSTO)
 9. Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (ISAS)
 10. Sciensano

Coordinator: Svenska Handelshogskolan, Finland

Website: https://www.heros-project.eu

Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101003606

HERoS is a Horizon 2020 project whose overall objective is to improve the effectiveness and efficiency of the response to the Covid-19 outbreak by generating actionable knowledge four areas: governance, models in epidemics, medical supply chains, online misinformation.

 1. Governance. HERoS seeks to understand and model different co-ordination structures and governance arrangements. The goal is to identify bottlenecks; develop procedures for efficient information sharing across countries and hierarchical levels; and to propose policies for improved crisis governance, focusing on responders to public health emergencies.
 2. Models in epidemics. HERoS models the impact of local policies and human behaviour on the spread of the disease. The aim is to guide public decision making in conditions of deep uncertainty.
 3. Medical supply chains. HERoS evaluates the impact of cascading effects across global supply chains and provides recommendations to improve management of medical supply chains.
 4. Online misinformation. HERoS studies the co-spead of online misinformation and fact-checks with the aim of developing a new method to retrieve actionable information from social media in order to detect rumours and misinformation early.
Ga naar de inhoud