Deelnemers

Polski:

Opis projektu

Projekt RESPOND bada wpływ wsparcia psychologicznego w przypadku powszechnych trudności psychologicznych, takich jak stres, lęk i depresja u polskich polskich emigrantów zarobkowych mieszkających w Holandii. W ramach projektu RESPOND bada efekty dwóch programów: aplikacji na smartfony „Robienie tego, co jest ważne w czasach stresu” (ang. Doing What Matters in Times of Stress – DWM) opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz „Radzenie sobie z problemami” (ang. Problem Management Plus  – PM+).

Jak działa projekt?

 • Uczestnicy projektu zostaną losowo przydzieleni albo do grupy, której zostaną zaoferowane programy wsparcia, albo do grupy, która otrzyma zwyczajną opiekę.
 • Uczestnicy samodzielnie przechodzą przez aplikację DWM przez pięć tygodni z pomocą przeszkolonego trenera, który osobiście wspiera uczestnika.
 • W razie potrzeby uczestnicy mogą również otrzymać dalsze wsparcie poprzez program PM+, który składa się z pięciu cotygodniowych 60-minutowych rozmów wideo z przeszkolonym polskim pomocnikiem, który jest nadzorowany przez polskich psychologów (GZ).
 • Program prowadzony jest w całości w języku polskim, więc przyszli uczestnicy nie muszą mówić po holendersku ani po angielsku. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dla kogo?

Polscy dorośli (18 lat i starsi) z objawami stresu, lęku i/lub depresji mogą zarejestrować się do udziału pod adresem: respond.project.fgb@vu.nl lub +31 (0)6 – 43 21 49 64 lub wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem naszej strony na Facebooku: www.facebook.com/RESPOND.project.VU.

Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do ulotki projektu: RESPOND Projekt Badawczy.

 

English:

Project description

RESPOND investigates the effects of psychological support for common mental health issues, such as stress, anxiety, and depression in Polish migrant workers living in the Netherlands. Within RESPOND, the effects of two programs are investigated: the Doing What Matters in Times of Stress (DWM) smartphone app, which was developed by the World Health Organization (WHO), and Problem Management Plus (PM+).

How does it work?

 • Project participants will be randomly assigned either to a group that will be offered the programs, or a group that will receive care-as-usual.
 • Participants go through the DWM app independently for five weeks with the help of a trained coach who personally supports the participant.
 • If necessary, participants can also receive the follow-up program PM+, which consists of five weekly 60-minute video calls with a trained Polish helper who is supervised by Polish (GZ) psychologists.
 • The program is conducted entirely in Polish, so prospective participants are not required to speak Dutch or English. Participation in the project is free.

For who?
Polish adults (18 years and older) with some symptoms of stress, anxiety and/or depression can register for participation via: respond.project.fgb@vu.nl or +31 (0)6 – 43 21 49 64, or send us a message through our Facebook page: www.facebook.com/RESPOND.project.VU.

Please click on the following link to access the project’s flyer: RESPOND Research Project.

 

Nederlands:

Projectomschrijving

RESPOND onderzoekt de effecten van psychologische ondersteuning voor veelvoorkomende psychische klachten, zoals stress, angst, en depressie bij Poolse arbeidsmigranten die in Nederland wonen. Binnen RESPOND worden de effecten van twee programma’s onderzocht: de Doing What Matters in Times of Stress (DWM) smartphone app, die is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en Problem Management Plus (PM+).

Hoe werkt het?

 • Deelnemers aan het project worden door loting toegewezen aan een groep die de programma’s aangeboden krijgt, of een groep die de gebruikelijke hulpverlening krijgt.
 • De DWM app wordt gedurende vijf weken zelfstandig doorlopen met hulp van een getrainde coach die de deelnemer persoonlijk ondersteunt.
 • Indien nodig kunnen deelnemers hierna ook het vervolgprogramma PM+ ontvangen, dat bestaat uit vijf wekelijkse videogesprekken van 60 minuten met een getrainde Poolse helper die wordt gesuperviseerd door Poolse (GZ-)psychologen.
 • Beide programma’s worden volledig in het Pools aangeboden en deelname aan het project is gratis.

Voor wie?

Poolse volwassenen (18 jaar en ouder) met enkele symptomen van stress, angst en/of depressie kunnen zich aanmelden voor deelname via: respond.project.fgb@vu.nl of +31 (0)6 – 43 21 49 64, of stuur ons een bericht via onze Facebook pagina: www.facebook.com/RESPOND.project.VU.

Klik op de link om de flyer van het project te bekijken: RESPOND Onderzoeksproject.

 

Ga naar de inhoud